Retourbeleid

RETOUREN GUT YA

Hoe kan ik een product retourneren?

Stuur ons binnen 14 dagen een e-mail naar info@gut-ya.com dat u uw bestelling wilt retourneren. Na deze retourmelding
heeft u nog 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren. Ons retour adres:

GUT YA te Middenweg 57, 2024 XA, Haarlem.

Krijg ik mijn geld terug bij een retourzending ?

GUT-YA.com vergoedt het bedrag van de geretourneerde goederen, exclusief de verzendkosten die in rekening zijn gebracht, mits u de retourzending binnen 14 dagen na de melding aan GUT-YA.com retourneert. De kosten van retourzendingen komen voor uw rekening, tenzij het een duidelijke fout van GUT-YA.com betreft.

GUT-YA.com gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt om de bestelling te
betalen, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Mag ik een product retourneren indien ik het reeds geopend heb ?

Persoonlijke en bederfelijke producten (Bijvoorbeeld cosmetica, voedingsmiddelen, supplementen) kunnen alleen
worden geretourneerd indien deze ongeopend en in de originele verpakking zitten.

Als u een artikel ontvangt dat niet naar behoren functioneert, neem dan zo spoedig mogelijk contact
met ons op met vermelding van het ordernummer en de naam van het desbetreffende artikel. Wij zullen uw
klacht in behandeling nemen en indien nodig een vervangend product toesturen.

Verkeerde artikelen ontvangen

Bij ontvangst van een verkeerd artikel controleert u eerst welk artikel u heeft besteld en welk artikel is bevestigd via de e-mail. Komt dit niet overeen met de ontvangen artikelen, dan heeft u na ontdekking uiterlijk 2 maanden de tijd om dit aan ons door te
geven.

Stuur het artikel inclusief alle toebehoren, binnen 2 maanden na ontdekking terug, vergezeld van de
originele pakbon en in een deugdelijke verpakking.Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen
14 dagen na retourontvangst van betreffende goederen gerestitueerd. De kosten an retourzendingen komen voor uw rekening, tenzij
het een duidelijke fout van Vitamineonline.nl betreft.

Overige Retourvoorwaarden

1. Indien het Product via de website van GUT YA is aangeschaft, heeft Consument het recht om het Product binnen een periode van 14 Dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren.
2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
3. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. GUT YA mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
weigeren.

4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. Retournering dient te gebeuren naar het op het volgende adres: Middenweg 57, 2024 XA, Haarlem of indien aanwezig, op
het retourneringsformulier aangegeven adres.
6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 11.3 bedoelde melding zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de GUT YA.  De Consument heeft het retourtermijn in
elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
7. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
in originele staat en verpakking, en conform de door de ‘GUT YA’ verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
8. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken. Als de GUT YA
niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als GUT YA aangeeft de
kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
9. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10. Verplichtingen Consument tijdens de Bedenktijd . Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat consument het product die slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.