Privacy Statement

Privacy Statement GUT YA

Dit is het privacy statement van A. Silvis h.o.d.n. GUT YA, hierna: GUT YA. GUT YA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73447765 en is gevestigd aan Middenweg 57 (2024XA) te Haarlem. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens welke jij aan ons verstrekt. Wij leggen je duidelijk uit hoe wij jouw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we je duidelijk inzicht in hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot gegevensverwerking. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht GUT YA de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Gezien we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken of laten verwerken, hebben we
gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Indien je gebruik maakt van de diensten van GUT YA, verstrek je zelf een aantal persoonsgegevens aan GUT YA, of worden persoonsgegevens van jou verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Het is belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en hoe je jouw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.GUT YA neemt jouw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door GUT YA.

 

Categorieën persoonsgegevens

GUT YA verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • (Persoonlijk) e-mailadres (let op: op grond van de AVG kan het zijn dat bepaalde bedrijfsemailadressen worden aangemerkt als een persoonlijk e-mailadres. Denk aan het e-mailadres janssen@bedrijf.nl)
 • Afwijkend afleveradres;
 • Financiële gegevens;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelhistorie;
 • BSN-nummer
 • Overige door jou zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door GUT YA verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, denk bijvoorbeeld aan de boekhouder of laborant;
 • Cookies, geplaatst via https://gut-ya.com. Uitgebreidere informatie hierover tref je in dit document onder cookieverklaring.

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van GUT YA  worden persoonsgegevens verwerkt. GUT YA verwerkt uitsluitend gegevens die GUT YA noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over jou en jouw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die je met GUT YA  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden door het bezoeken van de website www.gut-ya.com indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die GUT YA biedt, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens jouw expliciete toestemming is vereist, dien je hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn

De door GUT YA verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

GUT YA deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op GUT YA kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Laborant ten behoeve van de uitvoering diagnostiek welke is aangevraagd door Opdrachtgever via GUT YA.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

GUT YA neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus. Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van GUT YA. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop jouw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons. Daarnaast neemt GUT YA dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt GUT YA gebruik van firewalls, virusscanners en een periodieke back-up.

 

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stem je in met de disclaimer. GUT YA behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. GUT YA aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van GUT YA voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

Technische en functionele cookies

GUT YA maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. GUT YA mag, volgens de wet, cookies op jouw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is jouw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die GUT YA gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld jouw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Hieronder zie je een overzicht met de technische en functionele cookies die GUT YA plaatst:

 

Cookie Doel
AWSALBCORS Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in verband met load balancing, om de gebruikerservaring te optimaliseren.
AWSALB Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in verband met load balancing, om de gebruikerservaring te optimaliseren.
bSession Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in verband met load balancing, om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Hs Garandeert de surfveiligheid van bezoekers door het voorkomen van vervalsing van verzoeken tussen sites.
JSESSIONID Cookie wordt gebruikt voor het volgen van sessies. Sessie
Ssr-caching Noodzakelijk voor de cachefunctie. Een cache wordt door de website gebruikt om de respons tijd te tussen de bezoeker en de website
optimaliseren.
TS# Cookie om fraude te voorkomen.
XSRF-TOKEN Garandeert de surfveiligheid van bezoekers door het voorkomen van vervalsing van verzoeken tussen sites.
_cfduid=  Deze cookies worden gebruikt door ons ‘content delivery network’ om de content van de website sneller te laden.

 

Tracking cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op jouw computer. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om in kaart te brengen hoe de website van GUT YA functioneert, en waar verbeteringen mogelijk zijn. Door het gebruik van tracking cookies kan er bijvoorbeeld worden bijgehouden of een pagina van de website op een correcte wijze laadt. Hieronder tref je een overzicht van de tracking cookies op de site van GUT YA en wat de functies van deze cookies zijn:

 

Cookie Doel
Fedops.logger.
sessionld
Registreert data over het gedrag van de bezoeker op de website. Wordt gebruikt voor interne analyse.
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).
_gat Wordt gebruikt zodat Google Analytics en gut-ya.com goed blijven werken. Wordt geplaatst tijdens het eerste bezoek aan de website en wordt later geüpdatet bij terugkerende bezoeken.
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

 

Marketing cookies

Op de website van GUT YA worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat GUT YA informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen jij op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen via info@gut-ya.com.

 

Gebruik social media

GUT YA maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, Clubhouse en Instagram). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijs GUT YA je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen op jouw apparaat waarmee je de website bekijkt, kan je jouw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijg je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Doe je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Je kan de instellingen van jouw browser aanpassen zodat jouw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kan je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de instellingen van jouw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kan je de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heb je het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  Je hebt het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Hieronder tref je een lijst met situaties waarin GUT YA jouw gegevens dient te verwijderen:

– Indien de door GUT YA verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het
verwerkingsdoel.

– Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door jou wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ op de GUT YA nieuwsbrief.

– Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens. In geval van direct marketing heb je altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat jouw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die vanGUT YA, heb je een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat jouw belangen zwaarder wegen dan die van GUT YA.

– Indien GUT YA gegevens onrechtmatig verwerkt, heb je een directe mogelijkheid om de gegevens door GUT YA te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens.

– Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden is GUT YA verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

– Indien je als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de
persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal GUT YA onmiddellijk jouw persoonsgegevens verwijderen. Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid.

 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met GUT YA.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan GUT YA, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan GUT YA over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. GUT YA staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop GUT YA met jouw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je contact opnemen via de website of per e-mail via info@gut-ya.com. Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen verzoekt GUT YA jou om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Je kan hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van jouw privacy. GUT YA zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Tevens kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kan hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

GUT YA kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Vragen

Heb je twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door GUT YA? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens:

info@gut-ya.com | 06 18572133

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 31 maart 2021.