Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden GUT YA

Anneliese Silvis h.o.d.n. GUT YA (hierna: GUT YA) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73447765 en is gevestigd aan Middenweg 57 (2024XA) te Haarlem.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of tot het verrichten van Diensten door GUT YA.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: de Diensten die GUT YA aanbiedt, het aanbieden van een “health platform” via Instagram, het aanbieden van een webshop middels een Website (waarop Producten worden verkocht), het verzorgen van een (orthomoleculaire) cursus c.q. voeding- en lifestyle gerelateerde (in de breedste zin des woords) cursus alsmede het doen van consulten.
 5. GUT YA: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt.
 6. Opdrachtgever: de Consument die GUT YA heeft aangesteld, projecten aan GUT YA heeft verleend voor Diensten die door GUT YA worden uitgevoerd, of waaraan GUT YA een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Opdrachtgever gekocht zijn van GUT YA en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en GUT YA, alsmede voorstellen van GUT YA voor Diensten die door GUT YA aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door GUT YA waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Producten: Alle Producten die door GUT YA worden aangeboden op de website of in de praktijk.
 9. Website: www.gut-ya.com.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GUT YA, elke Overeenkomst tussen GUT YA en Opdrachtgever en op elke Dienst en/of Product die door GUT YA wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GUT YA aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met GUT YA is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval GUT YA niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door GUT YA gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Een Aanbod kan door GUT YA gedaan worden via de website.
 3. GUT YA is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft GUT YA het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor GUT YA gegronde reden te weigeren.
 4. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Oplevertijden in het aanbod van GUT YA zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst inzake Diensten komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van GUT YA heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan GUT YA te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.GUT YA zal pas overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst na ondertekening door beide partijen.
 2. De Overeenkomst inzake Producten komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van GUT YA heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 3. GUT YA heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. GUT YA is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 6. Elke Overeenkomst die met GUT YA wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan GUT YA wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met GUT YA is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij GUT YA met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 8. In geval van Producten is het heroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf tevens uitgesloten. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat Opdrachtgever het Product die slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 10. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die GUT YA van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als GUT YA kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover GUT YA ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van GUT YA tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van GUT YA is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als GUT YA kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is GUT YA nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. GUT YA zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. GUT YA staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan GUT YA de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door GUT YA aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. GUT YA heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. GUT YA staat ervoor in dat een geleverde Dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door GUT YA geleverde Diensten voldoen aan de Overeenkomst is aan GUT YA.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is GUT YA niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor GUT YA, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. GUT YA is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt GUT YA Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is GUT YA aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door GUT YA of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft GUT YA recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Indien Opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door‘GUT YA, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door GUT YA immers te allen tijde verricht op basis van verstrekte gegevens.

 

Artikel 7 – Adviezen

 1. GUT YA kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal GUT YA de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door GUT YA verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Ook indien GUT YA Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (dokter/arts) te overleggen.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van GUT YA verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien GUT YA wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door GUT YA gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van GUT YA kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 

Artikel 8 – Cursus en/of consult

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan GUT YA cursus en/of consult verzorgen voor Opdrachtgever. Opdrachtgever dient GUT YA te voorzien van de noodzakelijke informatie, hetgeen in eerste instantie zal geschieden middels een intake en/of anamnese.

 1. De cursus en/of consult vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van GUT YA. Indien de cursus en/of consult plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de cursus en/of consult vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een cursus en/of consult niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. GUT YA is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de cursus en/of consultsessie.
 2. De inhoud van de door GUT YA aangeboden cursus en/of consult en de gedurende de cursus en/of consult verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal GUT YA de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De cursus en/of consult wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 3. Opdrachtgever zal GUT YA schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de cursus en/of consult alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 4. GUT YA is gerechtigd de cursus en/of consult te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van GUT YA om de cursus en/of consult te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan cursus en/of consult . Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is GUT YA gerechtigd de cursus en/of consult in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

 

Artikel 9 – Verhindering

 1. Indien Opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij GUT YA hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient in ieder geval 48 uur van tevoren via sms te geschieden.
  2. Afspraken die niet minimaal 48 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  3. Indien door de Opdrachtgever niet is voldaan aan de vereisten voor wijziging en/of afzegging van de afspraak, dan is de Opdrachtgever verplicht tot het vergoeden van de afspraak.
  4. GUT YA is te allen tijde gerechtigd om afspraken met Opdrachtgever, zonder opgaaf van reden, binnen 48 uur af te zeggen of te wijzigen.

 

Artikel 10 – Verzending

 1. Alvorens een Product wordt verzonden, dient Opdrachtgever het volledige aankoopbedrag te voldoen. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de website aangegeven wijze.
 2. Verzending en levering geschieden altijd op het door Opdrachtgever aangegeven adres. GUT YA is niet aansprakelijk voor (financiële) schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Opdrachtgever is hier zelf verantwoordelijk voor.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is GUT YA gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien Producten worden bezorgd door GUT YA of een externe vervoerder is GUT YA, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van het Product te worden voldaan.
 6. Indien GUT YA gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan GUT YA ter beschikking heeft gesteld.
 7. GUT YA behoudt zich het recht voor om verzending te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 8. De resultaten van diagnostiek, zoals bloedtesten of ontlastingsonderzoeken, kunnen 4 tot 5 weken duren.

Artikel 11 – Verpakking en transport

 1. GUT YA verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 12 – Onderzoek, reclamaties

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. GUT YA erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan GUT YA te worden gemeld op info@gut-ya.com. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van GUT YA op de wijze zoals door GUT YA aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan GUT YA, conform de retour instructies van GUT YA. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. GUT YA is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan GUT YA te wijten is, zal GUT YA na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op GUT YA.

 

Artikel 13 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door GUT YA verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat GUT YA niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. GUT YA is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is GUT YA verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door GUT YA voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. GUT YA kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is GUT YA gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan GUT YA.

 

Artikel 14 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. GUT YA is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van GUT YA, GUT YA een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Prijzen en betaling

 1. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld in de prijslijst GUT YA dan wel het Aanbod/offerte van GUT YA. Gedurende de in het Aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd zonder dat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, behoudens het geval dat er veranderingen zijn vanwege overheidswege opgelegde BTW- tarieven.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 3. De prijzen van levering hangen af van de gekochte zaken. Deze worden in de gemailde offerte, in het tarievenoverzicht of de winkelwagen van de website aan Opdrachtgever getoond.
 4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 5. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop GUT YA geen invloed heeft, kan GUT YA deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door GUT YA ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling achteraf geschiedt.
 9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. GUT YA is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien GUT YA meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 13. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hanteert GUT YA een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van Opdrachtgever moet zijn binnengekomen op het aangegeven rekeningnummer.

 

Artikel 16 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal GUT YA zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien GUT YA meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Bij aankopen via de website vraagt GUT YA een directe betaling via Mollie.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Voor zover Opdrachtgever geen vooruitbetaling van de volledige order zou hebben verricht, blijven alle door GUT YA geleverde zaken, eigendom van GUT YA totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met GUT YA gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht GUT YA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat GUT YA haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan GUT YA of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GUT YA zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. GUT YA heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Producten, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van GUT YA. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal GUT YA zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan GUT YA worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Garantie

GUT YA staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan GUT YA.

 

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. GUT YA gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal GUT YA de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van GUT YA verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever GUT YA tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien GUT YA op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 – Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Opdrachtgever van Producten dient de voorschriften en instructies van GUT YA op te volgen.
 2. Opdrachtgever dient de Producten zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in het meegeleverde verpakking te worden bewaard.
 3. GUT YA wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Opdrachtgever en/of derden die door het gebruik van de Producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De Producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid overschrijden. Ingeval van medicijngebruik dient Opdrachtgever te allen tijde zijn huisarts raadplegen.
 4. Enig advies dat over het gebruik van de Producten wordt gegeven door GUT YA is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Opdrachtgever dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de huisarts van Opdrachtgever voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 5. De supplementen dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten droog, afgesloten en bij kamertemperatuur (15-25 °C) bewaard te worden.
 6. GUT YA raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens het supplement te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten. Opdrachtgever dient de producten niet te gebruiken in combinatie met anti-depressiva of middelen met een vergelijkbare werking (SSRI’s of MAO-remmers).
 7. Bij het optreden van een allergische reactie direct stoppen met het gebruik.

 

Artikel 21 – Opschorting en ontbinding

 1. GUT YA heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor GUT YA gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. GUT YA is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. GUT YA is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. Voorts is GUT YA bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. GUT YA is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

6.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van GUT YA op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer GUT YA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 1. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om GUT YA te vergoeden voor elk financieel verlies dat GUT YA lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 2. GUT YA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22- Overmacht

 1. GUT YA is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van GUT YA, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan GUT YA zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van GUT YA (xi) brand en (xii) overige situaties die naar het oordeel van GUT YA buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. GUT YA heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GUT YA haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover GUT YA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GUT YA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van GUT YA alleen geacht te bestaan indien GUT YA dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van GUT YA, is GUT YA uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever GUT YA binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en GUT YA deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat GUT YA in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door GUT YA leidt tot aansprakelijkheid van GUT YA, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens GUT YA. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 4. GUT YA sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. GUT YA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart GUT YA voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door GUT YA geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van GUT YA.
 6. Enige door GUT YA opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van GUT YA.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van GUT YA is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van GUT YA opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van GUT YA. GUT YA is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is GUT YA nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in GUT YA haar eigen advies.
 9. GUT YA staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens GUT YA verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van GUT YA vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GUT YA binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van GUT YA.

 

Artikel 24- Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de zaken het magazijn van GUT YA verlaten. Hieronder wordt tevens verstaan schade ten gevolge van te warm vervoer.

 

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. GUT YA en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan GUT YA bekend gemaakt is en/of op andere wijze door GUT YA is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door GUT YA opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht GUT YA steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien GUT YA op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en GUT YA zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is GUT YA niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door GUT YA aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van GUT YA vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal GUT YA vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van GUT YA is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen GUT YA en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 26 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van GUT YA waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij GUT YA en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van GUT YA worden overgedragen aan Opdrachtgever, is GUT YA gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van GUT YA rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GUT YA. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door GUT YA opgeleverde zaken, dient GUT YA expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Alle door GUT YA geplaatste afbeeldingen, teksten, video’s of geluidsmaterialen op de website zijn eigendom van GUT YA. Op grond van de auteurswet is het niet toegestaan om deze werken te distribueren of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van GUT YA.
 5. Indien een werk wordt gedistribueerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, gebeurt dit op straffe van een boete ter hoogte van de gederfde winst/geleden financiële schade.
 6. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van GUT YA rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 7. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 27 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan GUT YA verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan GUT YA zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart GUT YA van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart GUT YA voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart GUT YA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Opdrachtgever vrijwaart GUT YA voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 6. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan GUT YA verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 28 – Niet naleven Algemene Voorwaarden

Indien Opdrachtgever zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is GUT YA gerechtigd om de uitvoering van verdere Diensten voor Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 29 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van GUT YA of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten met betrekking tot gebreken zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Opdrachtgever of Opdrachtgever het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@gut-ya.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil GUT YA de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. GUT YA zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Opdrachtgever dient GUT YA altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van GUT YA.
 5. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 30 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen GUT YA en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. GUT YA heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen GUT YA en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Heb je vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het
onderstaande gegevens:
info@gut-ya.com | 06 18572133
Middenweg 57 | 2024XA | Haarlem
KvK Nr. 66415063

Haarlem, 1 april 2021.